Baji Zhan Dao - the martial art of inner space

 

Traditional Baji Quan, Tai chi quan, Piqua zhang, Tong bei quan, xing-yi quan, bagua zhang, qi gong and modern baji zhan dao training in london, uk.

FOR MORE INFORMATION ABOUT BUJINKAN BUDO TAIJUTSU (AKA NINJUTSU) CLASSES, PLEASE VISIT THE NINJUTSU SECTION OF THIS WEBSITE.